Hvis man har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan kommunen tilkende en person revalidering med revalideringsydelse. Revalideringen kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter samt økonomisk hjælp. Ofte kan man modtage revalidering på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Revalideringen er ment som et bidrag til at forbedre en persons muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. En revalidering kan bestå af uddannelse, arbejdsprøvning, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere samt hjælp til start af selvstændig virksomhed. Ofte er det dog til uddannelse, optræning eller omskoling.

Før man starter på den egentlige revalidering, skal man i samarbejde med jobcentret udarbejde en personlig jobplan, der indeholder en beskrivelse af mulighederne for beskæftigelse efter endt forløb. Derefter skal man ofte igennem en kortere forrevalidering, som indeholder en arbejdsprøvning, hvor man kan prøve kræfter og evner af i forskellige arbejdsfunktioner. Denne forrevalidering foregår på en arbejdsplads, en revalideringsinstitution eller som et højskoleophold, hf-kurser og undervisning på 9.-10. klasses niveau, hvis man mangler det.

Beløbet man får udbetalt, er svarende til højeste dagpenge ved arbejdsløshed, som i 2011 er 16.597 kr. pr. måned eller den mindste overenskomstmæssige løn på det område, som er gældende. Dette gælder dog ikke, hvis man er under 25 år, da man så kun ret til halvdelen af dette beløb, med mindre man forsørger egne hjemmeboende børn, eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpengesats. Ydelsen er skattepligtig.

Man kan modtage revalideringsydelse, selvom ens ægtefælle eller samlever tjener penge, modsat hvis man er på kontanthjælp. Her kan man ikke modtage hjælp, hvis ens samlever tjener penge eller har en formue. Revalideringen skal gennemføres så hurtigt som muligt, og kan normalt maksimalt gives i 5 år. Den kan dog helt undtagelsesvis forlænges, men det forudsætter, at man har store begrænsninger i ens arbejdsevne.

Hvis man under revalideringen kan få dækket sine leveomkostninger efter anden lovgivning som f.eks. SU, kan man ikke få revalideringsydelse på samme tid. Hvis man modtager starthjælp efter loven om aktiv socialpolitik, erstatter dette revalideringsydelsen.

Man kan søge om revalidering og revalideringsydelse hos den lokale kommune, som har pligt til at vejlede en om alle reglerne. Hvis man er utilfreds med deres afgørelse, kan man klage over kommunens afgørelse til beskæftigelsesankenævnet. Klagen skal sendes til kommunen senest 4 uger efter deres afgørelse. Når de har modtaget klagen, sender de den videre til beskæftigelsesankenævnet, med mindre kommunen giver en medhold i klagen. Hvis man derimod vil klage over sagsbehandlingen, skal man klage til borgmesteren i sin kommune. Det er også kommunen, som kan fortælle mere om betydningen af arbejde, afbrydelser og indtægter i revalideringsforløbet.